1396-11-11 14:03
4671
0
49834
شبکه بهداشت و درمان گالیکش منتشر کرد؛

ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از سقط‌های اﻟﻘﺎﯾﯽ

ﻫﻤﻪ ادیان آﺳﻤﺎﻧﯽ به‌طور ﻋﺎم ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺳﻘﻂ بوده و در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺧﺎص ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﺨﺎﻃﺮه ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺎدر و ﯾﺎ ﮐﻮدك ﺑﺎﺷﺪ آن را ﻣﺠﺎز دانسته‌اند.

به گزارش گلستان ما به نقل از نیلکوه، واحد سلامت خانواده و جمعیت مرکز بهداشت شهرستان گالیکش با انتشار مطلبی راه‌های ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از سقط‌های اﻟﻘﺎﯾﯽ را بررسی کرده که در ذیل می‌خوانید:

تعريف:

ﺳﻘﻂ ﻋﻤﺪی ﯾﮑﯽ از پدیده‌هایی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه می‌شود و ﻓﺎرغ از ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮدن آن بر اساس ﻣﻘﺮرات ﻫﺮ ﮐﺸﻮر، در اکثریت‌قریب‌به‌اتفاق ﺟﻮاﻣﻊ ﺟﻬﺎن به‌عنوان یک اﻣﺮ ﻏﯿﺮﻋﺎدی ﺗﻠﻘﯽ می‌شود. ﻫﻤﻪ دین‌های آﺳﻤﺎﻧﯽ به‌طور ﻋﺎم ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺳﻘﻂ بوده و در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺧﺎص ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﺨﺎﻃﺮه ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺎدر و ﯾﺎ ﮐﻮدک ﺑﺎﺷﺪ آن را ﻣﺠﺎز دانسته‌اند.

ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎیی اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﺳﻘﻂ در آن‌یک اﻣﺮ ﻏﯿﺮﺷﺮﻋﯽ و ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﻠﻘﯽ می‌گردد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ اﻣﺮ ﺳﻼﻣﺖ در دﯾﻦ ﻣﺒﯿﻦ اﺳﻼم، ﻗﺎﻧﻮن ﺳﻘﻂ درﻣﺎﻧﯽ در ﮐﺸﻮر ﮐﻪ در ﺳﺎل 1384 در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺼﻮب ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ، اﻧﺠﺎم ﺳﻘﻂ را در ﻣﻮارد ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎدی ﯾﺎ ناقص‌الخلقه ﺑﻮدن ﮐﻮدک و ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺎدر ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺟﺎﻧﯽ وی ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ زﻣﺎن وﻟﻮج روح (چهارماهگی) ﻣﺠﺎز داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﻮﺟﻮد ﮐﺸﻮر اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻫﺮﮐﺪام از ﻣﻮارد گفته‌شده، ﺑﺎ اﻧﺠﺎم بررسی‌ها و اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم، درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮز ﺳﻘﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و اﻧﺠﺎم اﯾﻦ اﻗﺪام ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد. ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ آﮔﺎﻫﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ از اﯾﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺘﻪ و اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻮد را ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻘﻂ و ﻣﺤﺪود ﻧﻤﻮدن آن ﺑﻪ ﻣﻮاردی ﮐﻪ بر اساس ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎز شمرده‌شده اﺳﺖ، می‌تواند در دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﻫﺪاف ﻣﻮﺟﻮد در سیاست‌های ﮐﻠﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺑﻼﻏﯽ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی کمک‌کننده ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ اﻫﺪاف عبارت‌اند از دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﺮخ ﺑﺎروری ﮐﻠﯽ در ﺣﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ و ﺑﯿﺶ از آن؛ تقویت ﻧﻈﺎم تأمین اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ و مراقبت‌های ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﺟﻬﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎروری و فرزند آوری؛ ارﺗﻘﺎی اﻣﯿﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ، ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ... بیماری‌ها.

هدف:

ﻣﺘﻦ ﺣﺎﺿﺮ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ تهیه‌شده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ارائه‌ای از ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺳﻘﻂ در ﺟﻬﺎن و اﯾﺮان، ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻮارض ﻣﻬﻢ آن را ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ ارائه ﺑﺮﺧﯽ ﻧﮑﺎت مشاوره‌ای، ارائه‌دهنده ﺧﺪﻣﺖ را ﻗﺎدر ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ در روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ خانم‌های ﺑﺎردار/ زوﺟﯿﻦ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ ﺑﺎردار ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﺼﻮر ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮدن ﺑﺎرداري ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ سقط‌های ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ، آن‌ها را از اﯾﻦ اﻗﺪام ﻣﻨﺼﺮف ﻧﻤﻮده و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ بخش‌های ارائه ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺮﺗﺒﻂ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻘﻂ در اﯾﺮان

در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻏﯿﺮﺷﺮﻋﯽ و ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮدن ﺳﻘﻂ، اﻃﻼﻋﺎت دﻗﯿﻘﯽ از رﺧﺪاد اﯾﻦ اﻣﺮ در دﺳﺘﺮس نیست.

اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد درﺑﺎره ﺳﻘﻂ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ سقط‌های ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﻘﻂ درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ، بر اساس ﻣﺠﻮز ﻣﺮاﺟﻊ رﺳﻤﯽ و در واﺣﺪﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ارائه‌دهنده ﺧﺪﻣﺎت اﻧﺠﺎم می‌شود. اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ وﺿﻌﯿﺖ سقط‌های ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ بررسی‌هاﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺎ روش‌شناسی‌های ﻣﺘﻔﺎوت در ﮐﺸﻮر انجام‌شده اﺳﺖ.

سقط غیر ایمن

بر اساس ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ، ﺳﻘﻂ غیر ایمن ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻓﺮد ﻓﺎﻗﺪ مهارت‌های ﻻزم ﯾﺎ استفاده‌کننده از روش‌های ﺧﻄﺮﻧﺎک و ﯾﺎ در ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐﻪ از ﺣﺪاﻗﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺖ و ﯾﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﻫﺮ دو ﻣﻮرد ﯾﺎدﺷﺪه، ﭘﺎﯾﺎن می‌یابد. سقط‌های خودبه‌خودی ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن‌ها ﻋﻔﻮﻧﺖ ﯾﺎ ﻋﻮارض دﯾﮕﺮ ﺑﺮوز ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻧﯿﺰ در سقط‌های غیر ایمن طبقه‌بندی می‌شوند.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دﻗﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ گروه‌ها، به‌ویژه زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺎرداری برنامه‌ریزی ﻧﺸﺪه ﻣﻮاﺟﻪ می‌شوند، ﺑﺴﯿﺎر ﺿﺮورت ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﺳﻘﻂ غیر ایمن می‌تواند ﺣﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺎﻏﻠﯿﻦ حرفه‌های ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن و ﯾﺎ اﻓﺮادي ﮐﻪ ﻫﯿﭻ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﻣﻮر ﺳﻼﻣﺖ ﻧﺪارﻧﺪ ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.

در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد اﻓﺮاد ﺑﺎردار ﺑﺎ اﻧﺠﺎم دست‌کاری‌های ﺧﻄﺮﻧﺎک رﺣﻤﯽ ﺑﺎﻋﺚ به وجود آﻣﺪن ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﺎﺑﻠﻮی ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی رﺣﻢ، ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺳﻘﻂ ﮐﺎﻣﻞ، ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ارائه‌دهنده ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ می‌کنند.

ﻋﻮارض ﺳﻘﻂ

ﺑﺴﺘﺮی در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن: ﺑﺮآورد می‌شود ﮐﻪ هرساله ﺣﺪود ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻠﯿﻮن زن در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﻮارض ﻧﺎﺷﯽ از سقط‌های اﻟﻘﺎﯾﯽ در بیمارستان‌ها ﺑﺴﺘﺮی می‌شوند. ﺗﻌﺪاد قابل‌توجهی از اﯾﻦ اﻓﺮاد، خانم‌هایی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻋﻮارض ﻧﺎﺷﯽ از سقط‌های غیر ایمن ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ می‌کنند. در اﯾﻦ خانم‌ها در 1.6 درصد ﻣﻮارد ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﮐﻠﯿﻪ، 3 درصد ﻣﻮارد خونریزی‌های ﺷﺪﯾﺪ، 44.2 درصد خونریزی‌های ﻣﺘﻮﺳﻂ ﯾﺎ غیر مشخص، 5.1 درصد عفونت‌های ﺷﺪﯾﺪ، 24 درصد عفونت‌های غیر شدید ﯾﺎ ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ، 7.2 درصد ﺿﺮﺑﻪ ﺷﺪﯾﺪ، 5.5 درصد ﺿﺮﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﺷﺪﯾﺪ ﯾﺎ ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ، 38.1 درصد کم‌خونی و 3.3 درصد ﻣﻮارد ﻣﺮگ زن ﺑﺎردار مشاهده‌شده اﺳﺖ. شایان‌ذکر اﺳﺖ ﮐﻪ اکثریت‌قریب‌به‌اتفاق ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن این‌گونه سقط‌ها به‌طور هم‌زمان از ﭼﻨﺪ ﻣﺸﮑﻞ ﯾﺎدﺷﺪه رﻧﺞ می‌برند.

ﻣﺮگ: بر اساس آﻣﺎر ﻣﻮﺟﻮد سقط‌های غیر ایمن ﻋﺎﻣﻞ ﺣﺪود 13 درصد از ﻣﻮارد مرگ‌ومیر ﻣﺎدران (ﺣﺪود ﯾﮏ ﻣﻮرد از ﻫﺮ ﻫﺸﺖ ﻣﻮرد ﻣﺮگ ﻣﺎدر) می‌باشند. اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺎدل 47000 ﻣﺮگ در ﺳﺎل محاسبه‌شده اﺳﺖ.

ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی: ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﯾﮑﯽ از شایع‌ترین ﻋﻮارض ﺳﻘﻂ ﻏﯿﺮ اﯾﻤﻦ ﺑﻮده و می‌تواند ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭘﺎره ﺷﺪن واژن، ﮔﺮدن رﺣﻢ، رﺣﻢ، بافت‌های رﺣﻤﯽ، ﻋﻔﻮﻧﺖ و آﺗﻮﻧﯽ رﺣﻢ (ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪن ﺑﻘﺎﯾﺎي ﺑﺎرداري در ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﻮارد) رخ دﻫﺪ. ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی می‌تواند ﺷﻮك (ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺠﻢ ﺧﻮن در ﮔﺮدش)، اﺧﺘﻼﻻت اﻧﻌﻘﺎدی و ﻣﺮگ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻋﻔﻮﻧﺖ: ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺳﻘﻂ غیر ایمن معمولاً ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪن ﺑﻘﺎﯾﺎی ﺑﺎرداری، ﺿﺮﺑﻪ و روش‌های غیر استریل رخ می‌دهد. درصورتی‌که ﻋﻔﻮﻧﺖ درمان‌نشده ﯾﺎ به‌صورت ﻧﺎﻗﺺ درﻣﺎن ﺷﻮد می‌تواند ﺳﺒﺐ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺪن، ﺷﻮک ﺳﭙﺘﯿﮏ، ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ در ﻋﻤﻠﮑﺮد ارگان‌های ﺣﯿﺎﺗﯽ، اﺧﺘﻼﻻت ﻣﻨﺘﺸﺮ اﻧﻌﻘﺎدی و ﻋﻘﯿﻤﯽ در آﯾﻨﺪه ﮔﺮدد. دردﻫﺎی ﺷﮑﻤﯽ و ﯾﺎ ﻟﮕﻦ، ﺗﺮﺷﺤﺎت ﺑﺪﺑﻮ، ﺗﺐ و ﻟﺮز، ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی و ﻟﮑﻪ ﺑﯿﻨﯽ و ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ رﺣﻢ و ﺿﻤﺎﯾﻢ آن را در اﻓﺮادي ﮐﻪ پیش‌ازاین ﺑﺎردار ﺑﻮده و ﺑﺎرداري آن‌ها ﺑﺎ زاﯾﻤﺎن ﭘﺎﯾﺎن ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﺑﺎﯾﺪ به‌عنوان علائم ﻫﺸﺪاري ﺑﺮاي ﻋﻔﻮﻧﺖ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ در نظر گرفت.

ﺳﻮراخ ﺷﺪن و آﺳﯿﺐ ارگان‌های درون ﺷﮑﻢ: واردکردن ﺟﺴﻢ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻞ ﺷﺎﯾﻊ آسیب‌های ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﻘﻂ اﺳﺖ. واردکردن ﺟﺴﻢ ﺧﺎرﺟﯽ نه‌تنها ﺳﺒﺐ آﺳﯿﺐ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ و ﺳﻮراخ ﺷﺪن رﺣﻢ می‌گردد، ﺑﻠﮑﻪ می‌تواند ﺳﺒﺐ آﺳﯿﺐ و ﺳﻮراخ ﺷﺪن لوله‌های رﺣﻤﯽ، تخمدان‌ها، روده، روده ﺑﺰرگ، ﻣﺜﺎﻧﻪ و ﺳﺎﯾﺮ اﻋﻀﺎی داﺧﻞ ﺷﮑﻢ ﮔﺮدد. ﺧﻮردن ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ می‌تواند ﺳﺒﺐ آﺳﯿﺐ ارگان‌های داﺧﻠﯽ ﺑﺪن ﺷﻮد.

ﺳﻘﻂ ﻏﯿﺮ اﯾﻤﻦ از مهم‌ترین ﻋﻮاﻣﻞ بیماری‌هاي زﻧﺎن در ﺟﻬﺎن ﺑﻮده و میلیون‌ها زن ﺳﺎﻻﻧﻪ در ﭘﻬﻨﻪ ﮔﯿﺘﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺧﺪﻣﺎت بهداشتی و درﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺳﻘﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻗﺒﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﭘﯿﺪا نمی‌کنند. ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮاي ﮐﺎﻫﺶ و از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻣﺸﮑﻼت و بیماری‌های ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﻘﻂ ﻫﺮﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎر زﯾﺎدی را ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ می‌کند.

ﻋﻮارض ﺳﻘﻂ می‌تواند ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮان ﺑﺎروري خانم‌ها ﺷﺪه و ﯾﺎ ﺑﺎ ﻣﺮگ ﻣﺎدر ﺳﺒﺐ بی‌سرپرستی ﻓﺮزﻧﺪان وی ﮔﺮدد. ﻧﺎﺑﺎروری ﻧﯿﺰ از ﻋﻮارض ﺳﻘﻂ ﺑﻮده و می‌تواند هزینه‌های زﯾﺎدی را برای خدمات درﻣﺎﻧﯽ موردنیاز ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ دوﻟﺖ و ﯾﺎ ﺧﻮد ﻓﺮد ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺳﻘﻂ برای ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ

اﻓﺴﺮدﮔﯽ: در بررسی‌هاي انجام‌شده دیده‌شده اﺳﺖ ﮐﻪ اﺧﺘﻼﻻت ﺧﻠﻘﯽ ازجمله اﻓﺴﺮدﮔﯽ در خانم‌هایی ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺳﻘﻂ رادارند ﺑﯿﺸﺘﺮ دﯾﺪه می‌شود. اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﺳﻘﻂ اﻓﺰاﯾﺶ می‌یابد.

اﺿﻄﺮاب: ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت انجام‌شده بین‌المللی ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ سقط‌جنین ﻋﻤﺪي می‌تواند ﺑﺎﻋﺚ به وجود آﻣﺪن اﺧﺘﻼﻻت اﺿﻄﺮاﺑﯽ ﮔﺮدد.

ﺳﻮ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد: بر اساس ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت بین‌المللی انجام‌شده، اﺣﺘﻤﺎل ﺳﻮ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد در خانم‌هایی ﮐﻪ ﺳﻘﻂ ﻋﻤﺪی را ﺗﺠﺮﺑﻪ نموده‌اند از خانم‌هایی ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ را ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ.

ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﮔﻨﺎه و ﺷﺮﻣﺴﺎری: ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در خانم‌های ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺳﻘﻂ ﻋﻤﺪي ﻣﺸﺎﻫﺪه می‌شود ﮐﻪ در خانم‌های ﺑﺎ سقط‌های خودبه‌خودی وﺟﻮد ﻧﺪارد اﺣﺴﺎس ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﮔﻨﺎه و ﺷﺮﻣﺴﺎری از اﻧﺠﺎم اﯾﻦ اﻣﺮ اﺳﺖ.

ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ و رواﺑﻂ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ: بر اساس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت انجام‌شده ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ و رواﺑﻂ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و ﺟﻨﺴﯽ در خانم‌هایی ﮐﻪ ﺳﻘﻂ ﻋﻤﺪي را ﺗﺠﺮﺑﻪ نموده‌اند در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ خانم‌هایی ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ تجربه‌ای را ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ دیده‌شده اﺳﺖ.

ﻋﻮارض ﺳﻘﻂ ﺑﺮای ﮐﻮدک ﺣﺎﺻﻞ از بارداری معلولیت‌ها با ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از خانم‌ها در دوران ﺑﺎرداري و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﺎرداری ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺳﻘﻂ اﻟﻘﺎﯾﯽ از ﺑﺮﺧﯽ از داروﻫﺎ استفاده می‌کنند، در ﺻﻮرت ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺒﻮدن اﻗﺪام ﺑﻪ ﺳﻘﻂ و ﺗﺪاوم ﺑﺎرداري ﺗﺎ زاﯾﻤﺎن، اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻮﻟﺪ ﮐﻮدك ﺑﺎ معلولیت‌های ﺟﺴﻤﯽ و ذﻫﻨﯽ را ﻧﺒﺎﯾﺪ ازنظر دور داﺷﺖ.

انتهاي پيام/

نظرات

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری گلستان ما در وب سایت منتشر خواهد شد

پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد

© کپی بخش یا کل هر کدام از مطالب گلستان ما با ذکر منبع امکان پذیر است.