گروه : کلاله
شماره : 65479
تاریخ : 1399-03-17 05:56
با تدبیر شورای شهر و حمایت فرماندار کلاله؛ شرکت برنده مناقصه شهرداری کلاله با رأی قاطع شورای شهر رد شد با رأی قاطع شورای شهر کلاله، شرکت پیمانکاری همراهان پردیس گلستان در جلسه شب گذشته این شورا رد شد.

به گزارش گلستان ما به نقل از کلاله خبر، با مشکلات عدیده و چندین ساله کارگران شهرداری کلاله با شرکت پردیس نیرو و همچنین وجود برخی از افراد وابسته به پیمانکار قبلی در شرکت برنده مناقصه، عدم رعایت برخی از شرایط در مناقصه و همچنین جلوگیری از تبعات اتی، باعث رد این شرکت در کمیته انطباق توسط فرماندار، دادستان و بخشی زاده نماینده شوراها در این کمیته شد.

پس از رد این شرکت در کمیته انطباق و همچنین پیگیری های مجدانه کارگران، برخی از اعضای شورای شهر و در نهایت حمایت قاطع علی اصغر بیانی فرماندار کلاله از کارگران، این موضوع باعث تغییر رأی سه عضو دیگر شورای شهر و رد شرکت همراهان پردیس گلستان با ۵ رأی قاطع این شورا شد.

انتهاي پيام/