گروه : اقتصادی
شماره : 72874
تاریخ : 1400-02-01 15:57
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان گلستان خبر داد؛ محکومیت یک شرکت مهندسی بتن در حق شاکی و دولت نجف زاده گفت: شرکت مهندسی بتن ساختمان در تعزیرات حکومتی گرگان به جزای نقدی در حق شاکی خصوصی و صندوق دولت محکوم شد.

به گزارش گلستان ما، حسین نجف زاده مدیرکل تعزیرات حکومتی استان گلستان در گفتگو با خبرنگاران، گفت: حسب شکایت  شاکی خصوصی و گزارش سازمان صنعت، معدن و تجارت علیه  یک شرکت مهندسی، مبنی بر عدم  کیفیت بتن تحویلی برای سقف ساختمان به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

وی افزود: پرونده به شعبه  سوم بدوی تعزیرات حکومتی گرگان ارجاع و در جریان رسیدگی قرار گرفت و شعبه مذکور پس از احضار متهم و رسیدگیهای قانونی لازم، بر اساس شواهد و قرائن موجود و استعلام از کارشناس رسمی دادگستری تخلف را محرز دانسته و با استناد به ماده 3 و ماده 2 قانون تعزیرات حکومتی  به پرداخت مبلغ سیصد میلیون ریال جزای نقدی در حق شاکی خصوصی و مبلغ پانصد میلیون ریال در حق صندوق دولت محکوم کرد.

عضو شورای قضائی استان همچنین گفت: پرونده موصوف پس از تجدید نظرخواهی در شعبه اول تجدید نظر مرکز استان مجدد مورد رسیدگی قرار گرفت و رای صادره  عیناً  تائید شد.

وی در خاتمه از مردم ولایتمدار استان درخواست کرد تا در صورت مشاهده هرگونه تخلف اقتصادی، صنفی و غیره موضوع را حضوری و یا از طریق تلفن135 و یا سامانه اینترنتی 135به تعزیرات حکومتی و یا با تلفن 124به سازمان صنعت معدن و تجارت استان گزارش نمایند.

انتهای پیام/