نگارنده ۲۰ گام برای نفوذ و براندازی نظام های سیاسی مستقل جهان توسط آمریکا را در ادامه برشمرده است.

به گزارش گلستان ما، حسن بیارجمندی فارغ التحصیل دانشگاه وزارت خارجه روسیه؛ آمریکا و ۲۰ گام برای نفوذ و براندازی نظام های سیاسی مستقل جهان را در ادامه برشمرده است.

1- ایجاد اتحاد حداکثری بین اپوزیسیون خارجی و داخلی حول محور «دموکراسی لیبرال»

2- ترسیم افق چشم انداز« تغییر از طریق صندوق آراء» و کارآمدی آن در یک فرآیند ده ساله

3- «جذب بخشی از عناصر حاکمیتی» نظام های سیاسی مستقل و همسو کردن آنان در رقابت های انتخاباتی

4- در اختیار گرفتن «رسانه فراگیر مستقل از حاکمیت» و تحت نفوذ سخت افزارانه و نرم افزارانه آن

5- بیدار کردن غول«آرای خاکستری» و مهندسی آن تحت شیکه رسانه ای اپوزیسیون

6- «نفوذ» به تمامی ساختارهای حیاتی و مسلط کردن عناصر نفوذی در مراکز تصمیم ساز و تصمیم گیر

7- «مهندسی بودجه» و توزیع قطره چکانی اعتبارات به دستگاه های خدمت رسان به مردم

8- به «حاشیه بردن قوا و نهادهای نظارتی» اعم از تقنینی، بازرسی،اطلاعاتی و امنیتی و وارد کردن آنان به امور فرعی و فاقد اولویت لازم.

9- انفعال دستگاه قضایی و «ترور شخصیتی قضات شجاع »و مقتدر

10- سوق دادن دستگاه خارجی کشور مستقل به«سیاست درهای باز »و ترسیم کردن زندگی آرمانی بدور از واقعیات جامعه جهانی برای مردم و گرفتن فرهنگ ایستادگی و استقلال طلبی.

11- دامن زدن به« بی برنامگی داخلی» و ایجاد ضعف مفرط در سیاستگذاری های راهبردی داخلی .

12- سوق دادن نظام اداری و اجرایی به سمت «سیستم تاراج»( Spoils system)؛ پدیده‌ای متاثر الیگارشی که طی آن فرد پیروز در انتخابات مناصب مختلف را به عنوان هدیه حمایت و وفاداری به دوستان ، خویشاوندان و هواداران خود می‌دهد و عایدی آن برای مردم آثار ناکارآمدی و ضعف مدیریتی آنان است.

13- «تضعیف نقاط قوت راهبردی »(اجتماعی- فرهنگی،اقتصادی،سیاسی،ایدئولوژیک و..) و مبدل کردن آنها به آسیب ها و بحران ها.

14- قرار دادن اداره امور در حوزه های راهبردی به « حالت استند باي مستمر » و تیره و تار کردن زمان ورود به مرحله انجام کار.

15- «سازماندهی و شبکه سازی سراسری از NGO » های همسو با تزریق گسترده اعتبارات مقابله ای با آسیب های اجتماعی خودساخته ، بعبارت دیگر خود آسیب های اجتماعی را ایجاد می کنند تا اعتبارات گسترده ای برای آن تصویب کنند و تحت پوشش آن NGO های مرده خود را احیا و وارد میدان کنند

16- «تضعیف شبکه ها و جبهه های فرهنگی و اجتماعی و رسانه ای مردمی مدافع نظام سیاسی حاکم» و ایجاد اختلال در مدیریت و برنامه های آنان.

17- «سلب اعتماد عامه مردم» با انتشار گسترده اخبار جهت دار و تحریف شده راجع به فقر،فساد و تبعیض بوسیله رسانه های در اختیار خود.

18- غوطه ور کردن افکار و قلوب جامعه در میان «حباب های پیچیده اطلاعاتی» و گرفتن قدرت تحلیل و بررسی پدیده هایی که همچون قارچ لحظه به لحظه در زمین بازی براندازی می رویند و براساس قواعد آن همگان را به کنش گری غیرارادی در کف خیابان وا می دارد.

19- «انتقال صورت وضعیت بحران های داخلی و آثار آن» جهت مداخله به هنگام و مناسب عوامل خارجی(اسناد فنی- تحلیلی از وضعیت مجموعه گام های ۱۸گانه یاد شده که در پروژه براندازی توسط عناصر اپوزیسیون برداشته شده است)

20- راز داری و مدیریت زمان باقی مانده تا«ساعت صفر» (00:00)

انتهای پیام/