29 خرداد؛ سالروز خطبه تاریخی حضرت آیت الله خامنه ای پس از فتنه سال ۱۳۸۸

 ۲۹ خرداد؛ سالروز خطبه تاریخی حضرت آیت الله خامنه ای پس از فتنه سال۱۳۸۸ را در ادامه ببینید.