دام های عشایر سیل زده شهرستان های شرق گلستان توسط بسیج مهندسین کشاورزی و بسیج عشایر سپاه نینوای گلستان، واکسیناسیون رایگان شدند.

کلاله خبر،  دام های عشایر سیل زده شهرستان های شرق گلستان توسط بسیج مهندسین کشاورزی، بسیج عشایر سپاه نینوای گلستان و مهندسین سپاه کلاله، بصورت رایگان واکسینه شدند.

0_IMG_20190420_101844_524.jpg

0_IMG_20190420_101848_498.jpg

0_IMG_20190420_101851_062.jpg

0_IMG_20190420_101853_836.jpg

0_IMG_20190420_101856_467.jpg

0_IMG_20190420_101901_128.jpg

0_IMG_20190420_101912_720.jpg

0_IMG_20190420_101916_103.jpg

0_IMG_20190420_101921_623.jpg

0_IMG_20190420_101925_257.jpg

0_IMG_20190420_101938_537.jpg

انتهاي پيام/