(ف ه) در رابطه با حکمی که قرار است طی روزهای آینده برای برادرش (م ه) از سوی دادگاه صادر شود مطالبی را عنوان کرد.

یکی از معضلات کشور در سال های اخیر مشکل کم آبی می باشد که با وجود توصیه مسئولین در خصوص جلوگیری از هدر رفت آب و صرفه جویی آن، این مشکل کماکان وجود دارد.

امروز اگر ریا نباشد قصد داریم به کمک زندانیان بشتابیم تا به آغوش گرم خانواده برگردند و خانواده های آنها را از نگرانی برهانیم. نه پدر جان؛

بعد از اجرای موفقیت آمیز طرح تحول در نظام سلامت که برای پزشکان و بیماران حسابی خوش یُمن بود و این وسط فقط سر پرستاران بدون کلاه ماند!

یک مشتری دست به نقد برای تمام نفت عربستان پیدا شد.